Announcements

Forum: Mobilni telefoni

 1. Retired ::ZeN::'s Avatar
  Join Date
  May 2011
  Location
  Београд
  Posts
  3,815
  Karma
  81

  Rules on English

  Welcome to the forum site www.cybershark.rs ! We invite you to actively participate in discussions and thus contribute to the development of the commune and quality discussions. We hope you have fun, make new friends and get answers to questions asked. In order to avoid misunderstandings please read the following lines pertaining to the rules of conduct that every member of the Forum (unrelated to his status on the board) must adhere. Any disrespect Rules will be punished in accordance with it.


  1. Messages, Themes  1.1 It is forbidden to hang ****ographic, explicit (scenes of violence, torture, murder ...), and other content that could disturb the visitors. It is also strictly forbidden to promote commercial activities and propagation of sects, racism, Nazism, ethnic intolerance and all that may be declared ineligible and in real life, and other media. All kinds of topics related to warez (in the broadest sense of the word), get cracking, running games and programs, distribution of copyright-protected audio and video material are prohibited. This includes any exchange or distribution of games, programs, audio and video recordings that are subject to copyright. It is strictly prohibited any physical or other threats to other forum members. It also prohibits insulting other users on any grounds, a personal acquaintance is no excuse for insulting within the forum. All messages with similar content will be deleted.

  1.2 Prior to the opening of new topics and use the search Provorova whether there already is identical to the topic, if it is not sure that when you open a new topic it is in the relevant section (room) and contain the appropriate address. The title is very important thing, if you want to have a reply to the message. Do postvaljati undefined addresses. Titles such as "how about this?", "Little question", "urgent", "plugin" are unacceptable, topics will be deleted.

  1.3 Writing exclusively in capital letters (ALL CAPS) in internet communication is considered yelling, and is therefore impermissible, as the title theme, and in a single message.

  1.4 It is forbidden to 'bump' a topic that has not passed at least 24 of the previous messages.

  1.5 Spamming is undesirable, and messages without any sense. Write in complete sentences and reply to the topic, if you have anything to say. If the content of the message is not consistent with the theme that there is this message will be deleted by the moderator. Any intentional spamming will be punished.

  1.6 To set the proper plugin apply special rules.


  2. avatars, signatures, PM, Orders


  2.1 Avatars, signatures and private messages vases same rules as in Section 1.1

  2.2 Spamming through private messages (PM - private messages) is prohibited.

  2.3 No advertising in signatures.

  2.4 It is not allowed to register multiple accounts. The user can only have one account. Registering additional task may cause deletion of the first (and all other) orders.

  2.5 prohibited offensive nicknames (names) of the user.

  2.6 If you want to place an image in the signature, please reduce the image size, keep in mind that there are users with slow internet connection,
  also note that the length of the image is not larger than the width of the forum.

  Cyber ​​Shark Administration reserves the right to modify or delete your messages that you suspend or delete your account
  without notice if according to his conscience finds that you have violated the rules of the forum.
  Cyber ​​Shark Administration reserves the right to amend or change these rules at any time.  Enjoy!

 2. Retired but not tired ->UrOS<-'s Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  Београд
  Age
  29
  Posts
  462
  Karma
  30

  PRAVILNIK!

  Dobrodošli na forum sajta www.cybershark.rs! Pozivamo vas da aktivno učestvujete u diskusijama i time doprinesete razvoju komune i kvalitetnim diskusijama. Nadamo se da ćete se zabaviti, stvoriti nova prijateljstva i dobiti odgovore na tražena pitanja. U cilju izbegavanja nesporazuma molimo vas da pročitate sledeće redove koji se odnose na pravila ponašanja kojih se svaki član foruma (nevezano za njegov status na forumu) mora pridržavati. Svako nepoštovanje pravilnika biće kažnjavano u skladu sa njim.


  1. Poruke, Teme


  1.1 Zabranjeno je kačenje ****ografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture, ubistva...) i drugog sadržaja koji bi mogao da uznemiri posetioce. Takođe je strogo zabranjeno reklamiranje komercijalnih delatnosti, te propagiranje sekti, rasizma, nacizma, nacionalne netrpeljivosti i svega što se smatra nepodobnim i u stvarnom životu i drugim medijima. Sve vrste tema koje se odnose na warez (u najširem značenju reči), crackovanje, pokretanje igara i programa, distribuciju autorskim pravima zaštićenih audio i video materijala su zabranjene. U ovo spada i svaka razmena odnosno distribucija igara, programa, audio i video snimaka koji podležu autorskim pravima. Najstrože su zabranjene bilo kakve fizičke ili druge pretnje upućene drugim članovima foruma. Takođe se zabranjuje vređanje drugih korisnika po bilo kojoj osnovi, a lično poznanstvo nije opravdanje za vređanje unutar foruma. Sve poruke sličnog sadržaja biće obrisane.

  1.2 Pre otvaranja nove teme koristite pretragu i provorite da li već postoji identična tema, ako je nema postarajte da prilikom otvaranja nove teme ona bude u odgovarajućoj sekciji (sobi) i da sadrži odgovarajući naslov. Naslov je jako bitna stvar, ukoliko želite da vam neko odgovori na poruku. Nemojte postvaljati nedefinisane naslove. Naslovi kao "kako ovo?", "malo pitanje", "hitno", "plugin" su neprihvatljivi, teme će biti obrisane.

  1.3 Pisanje isključivo velikim slovima (ALL CAPS) se u internet komunikaciji smatra vikanjem, pa je samim tim nedozvoljeno, kako u naslovu tema, tako i u samim porukama.

  1.4 Zabranjeno je 'bumpovanje' tema a da nije proslo najmanje 24h od prethodne poruke.

  1.5 Spamovanje je nepoželjno, kao i poruke bez ikakvog smisla. Pišite cele rečenice i odgovarajte na temu ukoliko imate šta da kažete. Ukoliko sadržaj poruke nije u skladu sa temom u kojoj se nalazi ta poruka biće obrisana od strane Moderatora. Svako namerno spamovanje biće kažnjavano.

  1.6 Za postavljanje plugina važe posebno propisna pravila.


  2. Avatari, Potpisi, PM, Nalozi


  2.1 Za Avatare, Potpise i Privatne poruke vaze ista pravila kao u članu 1.1

  2.2 Spamovanje putem privatnih poruka (PM - private messages) je zabranjeno.

  2.3 Zabranjeno je reklamiranje u potpisima.

  2.4 Nije dozvoljeno registrovanje više naloga. Korisnik može imati samo jedan nalog. Registrovanje dodatnih naloga može prouzrokovati brisanje prvog (i svih ostalih) naloga.

  2.5 Zabranjeni su uvredljivi nickovi (imena) korisnika.

  2.6 Ukoliko želite da postavite sliku u potpisu molimo vas da smanjite veličinu slike imajte na umu da postoje korisnici sa sporom internet konekcijom,
  takođe vodite računa da dužina slike nije veća od širine foruma.

  Cyber Shark Administracija zadržava pravo da menja ili briše vaše poruke odnosno da vam suspenduje ili izbriše nalog
  bez predhodnog upozorenja ako po sopstvenom uverenju zaključi da ste prekršili pravila foruma.
  Cyber Shark Administracija zadržava pravo da dopuni ili izmeni ova pravila u bilo kojem trenutku.


  Uživajte!