GLAVA DVADESET SEDMA

KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH
PODATAKA

Oštećenje računarskih podataka i programa
Član 298.
(1) Ko neovlašteno izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi način u ini neupotrebljivim računarski podatak ili program,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako je delom iz stava 1. ovog lana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.
(3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,
učinilac e se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.
(4) Uređaji i sredstva kojima je učinjeno krivično delo iz st. 1. i 2. ovog lana, ako su u svojini učinioca, oduze e se.

Računarska sabotaža
Član 299.
Ko unese, uništi, izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program ili uništi ili ošteti računar ili drugi uređaj za elektronsku obradu i prenos podataka sa namerom da onemogu i ili znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka koji su od značaja za državne organe, javne službe, ustanove, preduzeća ili druge subjekte,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Pravljenje i unošenje računarskih virusa
Član 300.
(1) Ko napravi računarski virus u nameri njegovog unošenja u tuđ računar ili računarsku mrežu,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
(2) Ko unese računarski virus u tu računar ili računarsku mrežu i time prouzrokuje štetu,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.
(3) Uređaj i sredstva kojima je učinjeno krivično delo iz st. 1. i 2. ovog lana oduze e se.
Računarska prevara
Član 301.
(1) Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.
(2) Ako je delom iz stava 1. ovog lana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
(3) Ako je delom iz stava 1. ovog lana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.
(4) Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog
ošteti,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

Neovlašteni pristup zaštićenom računaru, računarskoj
mreži i elektronskoj obradi podataka
Član 302.
(1) Ko se, kršeći mere zaštite, neovlašteno uključi u računar ili računarsku mrežu, ili neovlašteno pristupi elektronskoj obradi podataka,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

(2) Ko snimi ili upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1. ovog
lana,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.

(3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog lana došlo do zastoja ili ozbiljnog poremećaja funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže ili su nastupile druge teške posledice,
učinilac e se kazniti zatvorom do tri godine.

Sprečavanje i organičavanje pristupa javnoj računarskoj
mreži
Član 303.
(1) Ko neovlašteno sprečava ili ometa pristup javnoj računarskoj
mreži,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako delo iz stava 1. ovog lana učini službeno lice u vršenju
službe,
kazniće se zatvorom do tri godine.
Neovlašteno korištenje računara ili računarske mreže
Član 304.
(1) Ko neovlašteno koristi računarske usluge ili računarsku mrežu u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca.
(2) Gonjenje za delo iz stava 1. ovog lana preduzima se po privatnoj
tužbi.

Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka
Član 304a.

(1) Ko poseduje, pravi, nabavlja, prodaje ili daje drugom na upotrebu računare, računarske sisteme, računarske podatke i programe radi izvršenja krivičnog dela iz čl. 298. do 303. ovog zakonika,
kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.
(2) Predmeti iz stava 1. ovog člana oduzeće se.”.